Tema 33: Amerikas århundre

Kontekst for temaet

USA er verdens mektigste nasjon. Økonomisk, industrielt, militært, kulturelt. Hvordan skjedde det, og hvordan har USA påvirket verden på godt og ondt?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hvilke naturgitte forutsetninger hadde Detroit for å bli en industriby?
 2. Under andre verdenskrig påtok mange industriherrer i Detroit seg oppdrag for det amerikanske forsvaret. Hva hadde de drevet med fram til krigen?
 3. Senere ble deler av denne industrien utkonkurrert av et annet lands industri. Hvilket?
 4. Hvordan er de sosiale forholdene i Detroit i dag?
 5. Fortell kort om Henry Ford som bedriftseier.
 6. Hvordan stilte Ford seg til Adolf Hitler før og under andre verdenskrig?
 7. Tror du Fords antijødiske holdninger var utbredte i USA på denne tiden?
 8. Se på listen hvilke land som har dominert idémessig i verden siden renessansen. Er du enig i at USA fremdeles har denne posisjonen? Begrunn svaret ditt.
 9. Hvilke forutsetninger tror du ligger til grunn for at en befolkning kan skape mye nytt?
 10. Til slutt i kapittelet kan du lese om at kvinnene igjen kom inn i arbeidslivet på 1960- og 70-tallet. Hvilken betydning har det hatt for den amerikanske økonomien, tror du?
 11. Hva kan være grunnene til at kvinner i mange land ikke jobber, og hvilke konsekvenser tror du det har for økonomi og samfunnsliv?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

(Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Baime, A. J. (2014).  The Arsenal of Democracy. Houghton Mifflin Harcourt. Kindle Edition.
 • Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen akademisk.
 • Sawyer, R. Keith (2006). Explaining Creativity. Oxford University Press. Kindle Edition.
 • Tvedt, Terje (2021). Verdenshistorie – Med fortiden som speil. Stenersen forlag. Ebok.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden.
Kompetansemål: Gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
Kompetansemål: Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet.
Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?