Tema 24: Kampen for aksept

Kontekst for temaet

Et velfungerende demokrati omfavner forskjellighet og gjør det til en styrke. Dette kapitlet tar for seg holdningsendringer til seksualitet gjennom historien, og hvordan en gruppe blant oss har gått fra å måtte leve i skam og hemmelighold til i dag å kunne være seg selv.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Les om lovene mot homofili fra Gulatingsloven til Christian Vs lov. Ble straffene strengere og strengere eller mildere og mildere for homofil praksis? Hva tror du det kan komme av?
 2. Hva mente lovgiverne tidligere med begrepet sodomi, og hvor kommer begrepet fra?
 3. På side 310 står det at 1800-tallet var en tid for systematisering og vitenskapeliggjøring av verden. Hvilken betydning fikk det for synet på homofile?
 4. Les §213 fra 1902 på side 312. Hvilket syn på homofile gir denne straffeloven uttrykk for? Hvorfor er ikke kvinner omfattet av loven?
 5. Fortell kort om Kim Friele og hennes kamp for anerkjennelse og lovendring.
 6. Tror du det er noe sammenheng mellom religioners rolle i samfunnet og samfunnets syn på homofile? Begrunn svaret ditt.
 7. Siste undertittel er at «Toleranse er vinn-vinn». Hva menes med det?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. I dette kapitlet har vi valgt en såkalt normativ vinkling. Det er skrevet på en slik måte at forfatternes verdier skinner gjennom veldig tydelig. Kan det være noen fordeler ved å skrive mer nøytralt? Mer deskriptivt, mer «vitenskapelig»?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karsten (2003). Episode 4: Erotikk, lyst og lengsel.  Historien om Norge. Serie på NRK.
 • Anderssen, Eggebø, Stubberud, Holmelid (2021).  Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Levekårsundersøkelse. Universitetet i Bergen. Hentet herfra: https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005350
 • Johansen, Hanne Marie (2019). Skeive linjer i norsk historie. Samlaget. Ebok.
 • Jordåen, Runar (2022). De har brudt isen her i Norden – brev til Poul Andræ 1892-1912. Nasjonalbiblioteket/Skeivt arkiv.
 • Aasarød, Askild Matre (2020). Norges første homofile mann. Podcast. Nasjonalbiblioteket. Hentet herfra: https://www.nb.no/historier-fra-samlingen/norges-forste-homofile-mann/
 • skeivtarkiv.no

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
Kompetansemål: Gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene forståelse av at de er historieskapt og historieskapende. Dette skal bidra til at elevene kan forstå, påvirke og mestre sitt eget liv. Elevene skal se at fortiden og hvordan den blir framstilt, er med på å forme hvordan mennesker og samfunn oppfatter seg selv og andre.
Kjerneelementer: Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?