Tema 22: Kampen for demokrati

Kontekst for temaet

Det norske demokratiet har vært gjennom en lang utviklingsprosess siden det ble etablert i 1814. I dette kapitlet ser vi på hvordan ulike grupper gradvis ble sluppet til i styre og stell her i landet: Bønder, industriarbeidere, kvinner.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva er en embetsmann og hva menes med at Norge i de første tiårene etter 1814 var en embetsmannsstat?
 2. Hvilke opplysningsideer var eidsvollsmennene inspirert av?
 3. Den svenske kronprinsen, Karl Johan var selv et ektefødt barn av den franske revolusjonen. Forklar.
 4. Her skriver vi at det kan ha vært en grunn til at han lot nordmennene fikk beholde så mye av grunnloven fra 17. mai. Hva tenker du selv om denne forklaringen?
 5. På side 280 kan du lese om «en tendens vi mennesker gjør oss skyldig i hele tiden. Når vi mener «alle», så mener vi først og fremst dem vi har rundt oss. Vår gruppe.» Gi eksempler på dette fra kapitlet.
 6. I dette kapitlet har du kunnet lese om både bønder og arbeidere som har kjempet for bedre vilkår for sine egen samfunnsgruppe. Hva er likt og forskjellig i deres kamper for rettigheter og bedre vilkår.
 7. Hvilket år fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. (kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen akademisk.
 • Landes, David S (1998). The Wealth and Poverty of Nations. W.W Norton & Company. London.
 • Stasavage, David (2020). The Decline and Rise of Democracy. Princeton. Kindle Edition.
 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper.
Kompetansemål: Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet.
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap: I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?