Tema 12: Med lov skal landet bygges

Kontekst for temaet

Lover og fungerende rettssystemer skaper stabile stater, og dukket opp med skrivekunsten for mange tusen år siden. I dette temaet tar vi for oss hvordan lovene dukket opp, hvorfor de er et tegn på fremskritt, og hvordan de også kan være gode kilder til kunnskap om gamle staters menneskesyn og dagligliv.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hvorfor var lover en god nyhet for dem som var nederst
  i samfunnet, selv om lovene kunne være harde?
 2. Hvorfor er det viktig å kunne formulere seg over­bevisende som jurist?
 3. Forklar med dine egne ord hvilke tre kjente prinsipper vi har fra romerretten, og som også er del av det norske lovverket i dag?
 4. Hvordan ble romerretten også del av det norske lovverket?
 5. Fra en statsleders perspektiv, hva er problemet med blodhevn?
 6. Hva forteller Hammurabis lover oss om hvilken verdi menneskene hadde?
 7. Hvorfor kan vi si at Magnus Lagabøtes landslov var
  del av nasjonsbyggingen i Norge?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karsten (2002). Historien om Norge, Bd. 1-5. Gyldendal.
 • Alnæs, Karsten (2003). Historien om Norge. NRK.
 • Knutsen, G.W (2002). Lange linjer i historien. Cappelen Damm Akademisk.
 • snl.no
 • norgeshistorie.no