Tema 1: Du former verden – Verden former deg

Kontekst for temaet

Et introduksjonskapittel der vi tematiserer samspillet mellom tankehistorie og realhistorie, mellom virkelighetsoppfatning og virkelighet. Kapitlet kan gjerne danne ramme for hele skoleåret, det er naturlig å komme tilbake til det på slutten av termin 2. Temakapittel 1 er det naturlig å referere tilbake til også når dere er på tema 22 og tema 42.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Hva menes med en ideologi?
  2. Hvilke ideologier har spilt en viktig rolle i norsk historie?
  3. Læreboka nevner et kjent ordtak: «Hvis du ikke er sosialist som ung, så har du ikke hjerte. Og hvis du ikke er konservativ som gammel, så mangler du hjerne». Hva menes med dette og hvorfor er det ikke motsatt?
  4. Les gjennom sitatene på side 12-15. Finn et du er enig i og et du er uenig i. Forklar valgene dine.
  5. Klimaet er en av vår tids viktigste saker, og den grønne ideologien har selvfølgelig ikke monopol på denne saken. Hvordan kan man tilnærme seg beskyttelse av naturen ut fra sosialistisk ideologi – hvor målet er rettferdighet – eller konservatisme (små endringer), politisk liberalisme (like rettigheter) eller økonomisk liberalisme (frihet til å konkurrere)? Lag en liste hvor du tar for deg hver av ideologiene og ser på hvordan kjerneideene i hver ideologi kan vinkles inn mot miljøsaken.

Dybdeoppgaver til temaet

  1. I kapitlet beskriver vi at ideologier definerer hva som er viktig og hvorfor det er det, og bærer også med seg tanker om hvordan man skal få til mer av det som er viktig.
    Religioner kan også beskrives på denne måten. Hva er forskjellen på en ideologi og en religion?
  2. Hvordan leser man historien på en religiøs måte? (artikkel i VG) – Hva forteller denne artikkelen oss om hvilke forskjellige måter man kan lese historien og dens betydning på?
  3. At ord kan ha gjennomslagskraft og har stor betydning er også fotballpresident Lise Klaveness et eksempel på. I april 2022 var hun i Qatar på FIFA-kongressen som representant for Norge, og kritiserte nettopp FIFA for tildelingen av fotball-VM til Qatar. Og det attpåtil i et land der seksuelle minoriteter stadig fengsles for sin legning. Klaveness er gift med en kvinne. Desto mer spesielt var det derfor at det nettopp var her hun tok oppgjøret mot Qatar-VM. Hvilke ideologier kan hun sies å stå opp for?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker.
Kompetansemål: Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i.
Kompetansemål: Gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse.
Kompetansemål: Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap: –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling.
Kjerneelementer: Historiebevissthet –  Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for den de er og hva de gjør.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?