METODE: Tolkning av kilder – Hvorfor er historikere uenige?

Kontekst for temaet

Historikere kan gjerne være uenige. Skyldes uenigheten ståsted, metoder, tolkning … eller kan man til og med påstå at det skyldes dårlig historikerhåndverk fra motparten? I denne artikkelen tar vi for oss en av de mest omtalte sakene i historikermiljøet de siste årene, nemlig debatten rundt Marthe Michelets bok “Hva visste Hjemmefronten?”

Forfatternes hovedkilder for temaet

  • Berggren, E., Bruland, B. & Tangestuen, M. (2020) Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? Dreyers Forlag Oslo AS.
  • Gjeldsvik, Bjørn mfl. (2020) «Historieforfalskninger rammer Gyldendals omdømme» NRK Ytring hentet fra Historieforfalskninger rammer Gyldendals omdømme – Ytring (nrk.no)
  • Michelet, Marte (2018) Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet. Gyldendal norsk forlag AS.
  • Michelet, Marte (2021) Tilsvar. Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten? Gyldendal norsk forlag AS.
  • Søbye, Espen (2021) Hva vet historikerne? Om hjemmefronten og jødedeportasjonen. Forlaget Press.  

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
Kompetansemål: utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i