METODE: Historisk materiale

Kontekst for temaet

Dette er en bakgrunnsartikkel som tematiserer historisk metode, og som er fin å bruke når elevene skal fordype seg og utarbeide fagartikler og presentasjoner.

Forfatternes hovedkilder for temaet

  • Kjeldstadli, Knut (1999) Fortida er ikke hva den en gang var, innføring i historiefaget. Universitetsforlaget.
  • Kvande, Lise & Naastad, Nils (2020) Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis. 2. utgave. Universitetsforlaget.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
Kompetansemål: utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i