Tema 7

Hvorfor deler vi historien i epoker?

Kontekst for kapitlet

Et kapittel som tematiserer historie som fag, og tar for seg forskjellige måter å studere historien på. Det synliggjør at historikerne må foreta valg i sine fremstillinger. Samtidig gir det elevene en god oversikt over hele løpet i vg2 og vg3.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 7 i læreboken “Historie på tvers” diskuterer hvordan vi kan dele inn og forstå verdenshistorien gjennom forskjellige tilnærminger som periodisering og tematisering. Det vektlegges at periodisering hjelper oss å se klarere mønstre og hendelser over tid, mens tematisering tillater en dypere forståelse av langvarige prosesser og temaer. Kapittelet oppfordrer til refleksjon over alternative måter å dele inn historien på, som kan inkludere faktorer som teknologier, energiformer eller sosiale strukturer. Diskusjonen utvides med eksempler på hvordan historiske perioder kan navngis eller defineres, og det oppfordres til kreativ tenkning omkring hvordan man kan strukturere historiske narrativer på nye måter.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s96 i boka)

  1. Hva er styrken med «periodisering», hva er lettere å få øye på når man benytter denne fremstillingsformen?
  2. Hva er styrken med «tematisering», hva er lettere å få øye på når man benytter denne fremstillingsformen?
  3. Basert på dette: Når synes du man bør bruke perio­disering og når bør man bruke tematisering?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer. Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier
Kjerneelementer: Historiebevissthet –  Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for den de er og hva de gjør.
Kjerneelementer: Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Burrow, John (2008). History of Histories.
  • Knutsen, G.W (2002). Lange linjer i historien. Cappelen Damm Akademisk.
  • snl.no