Tema 5

Hvordan jernet formet verden

Kontekst for kapitlet

Her setter vi fokus på hvilken enorm rolle utviklingen av teknologier har spilt i verdenshistorien, både militært, økonomisk og kulturelt. Kunsten å fremstille stål av jern var i oldtiden en høyteknologi som både skapte fordeler i den daglige kampen for å skaffe mat og husly og på slagmarken. Det er ikke uten grunn at jernet har gitt navn til en arkeologisk tidsalder – jernalderen. Mer overraskende er det kanskje at dette harde og grå materialet har blitt mer og mer viktig i vår tid, i og med at muligheten til å hente opp jern for å lage stål var en forutsetning for den industrielle revolusjon. Jern gir – enkelt sagt – både makt og utvikling, og med dette kapitlet kan elevene få innsikt i hvorfor det er slik.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 5 i læreboken “Historie på tvers” tar for seg hvordan jern har formet verdenshistorien. Kapittelet belyser jernets sentrale rolle i samfunnsutviklingen, fra tidlig jordbruk til militære og teknologiske fremskritt. Jernrevolusjonen muliggjorde mer effektiv bearbeiding av land og bedre våpen, noe som igjen førte til betydelige sosiale og politiske forandringer. Jernet var ikke bare avgjørende for landbrukets produktivitet, men også for utviklingen av krigsføring, og spilte derfor en nøkkelrolle i dannelsen og fallet av imperier.

I tillegg til de tekniske og materielle aspektene, diskuterer kapittelet hvordan jern har vært en driver for handel og økonomisk utveksling, ved å forbedre verktøy og våpen som var essensielle for tidlige sivilisasjoner. Gjennom handel med jern og andre metaller ble grunnlaget for komplekse økonomier og utveksling av kulturelle og teknologiske nyvinninger lagt. Dette har hatt langvarige effekter på verdenshistorien og har formet de samfunnsmessige strukturene vi ser i dag.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s70 i boka)

 1. Hva har bruken av jernøks betydd for menneskets
  utbredelse?
 2. Hva er fordelen med kastespyd fremfor stikkspyd?
 3. Hva er grunnen til at jern er et enklere tilgjengelig
  materiale enn bronse?
 4. Hvorfor har vi så mange gjenstander fra norsk jernalder?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Landes, David S (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
 • snl.no
 • norgeshistorie.no