Tema 30

Det svarte flagget

Kontekst for temaet

Dette temaet har vi tatt med først og fremst fordi det er spennende! Kanskje et kapittel å bruke på tampen av vg2-året? Men det er også et faktum at sjørøveri og kriminalitet generelt kan si mye om de samfunnene der de oppstår, og temaet kan således også hektes på kompetansemålet om hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket menneskers liv. Kriminalitet fordrer både muligheter og motivasjon for slik virksomhet. Hvordan oppstår dette, hvis vi skal bruke sjørøveriets historie som studieobjekt?

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 30, “Det svarte flagget,” utforsker temaet sjørøveri og undersøker hvilke samfunnsforhold som bidrar til at sjørøveri oppstår og utvikler seg. I kapittelet blir det belyst hvordan ulike økonomiske og politiske forhold kan skape grobunn for sjørøveraktiviteter. Det diskuteres hvordan sjørøveri ikke bare er et fenomen fra fortiden, men også eksisterer i moderne former i dag. Videre reflekteres det over sjørøveriets innvirkning på internasjonale forhold og handel. Det poengteres at mens sjørøveri ofte romantiseres i populærkulturen, er det i realiteten en kompleks og ofte problematisk del av maritime samfunn. Diskusjonen inkluderer også et blikk på hvordan samfunn har respondert på og bekjempet sjørøveri gjennom historien. Dette kapittelet setter sjørøveri i en bred historisk og samtidig kontekst, og inviterer til refleksjon rundt de underliggende årsakene til at det fortsatt forekommer.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s383 i boka)

  1. Hvorfor ble sjørøveri utbredt i det gamle Romerriket?
  2. Hva var bakgrunnen for at Middelhavet igjen opplevde mye piratvirksomhet på 1500-tallet?
  3. Hva var bakgrunnen for at sjørøverne kunne boltre seg i Karibia spesielt rundt år 1700?
  4. Finnes det noen fellesnevnere i de situasjonene der sjø­røveri har vært utbredt, og der det er utbredt i våre dager? Sier det noe om en stats evne til å styre hvis det er mye sjørøveri i et område?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Lid Larsen, Vetle (2013). 1001 natt –  Den utrolige historien om to norske slaver i Alger. CappelenDamm.
  • snl.no