Tema 2

Jordbruksrevolusjonen og det gamle Egypt

Kontekst for temaet

Tilgang til vann har vært viktig gjennom hele verdenshistorien, som utgangspunkt både for jordbruk, transport, konflikter og – i moderne tid – kraftproduksjon. I dette kapitlet ser vi på Nilens betydning.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 2 i læreboken fokuserer på jordbruksrevolusjonen og dens betydning for dannelsen av de første statene, med spesielt fokus på det gamle Egypt. Det begynner med å beskrive hvordan mennesker gikk fra å være nomadiske jegere og samlere til å bli fastboende bønder. Denne endringen startet for omkring 12 000 år siden og skjedde først i Midtøsten, hvor tilgangen på varierte plantesorter og gunstige klimaforhold la til rette for systematisk dyrking av matvekster som hvete.

Overgangen til jordbruk førte til fundamentale samfunnsmessige endringer. Mennesker slo seg ned i permanente bosetninger, noe som førte til dannelsen av organiserte samfunn med komplekse sosiale strukturer. Dette gjorde det mulig å utvikle nye yrker utover landbruk, som håndverk og handel, og la grunnlaget for økonomisk spesialisering og sosial stratifikasjon.

Kapittelet fremhever hvordan jordbruket spesielt transformerte samfunnet langs Nilen i Egypt. Den årlige flommen i Nilen deponerte næringsrik slam på elvebreddene, noe som skapte fruktbare landbruksområder som var ideelle for omfattende landbruk. Denne rike ressursen førte til høy befolkningsvekst og utviklingen av den egyptiske sivilisasjonen, kjennetegnet ved dets hierarkiske struktur ledet av faraoer.

Videre diskuterer kapittelet hvordan styring av vannressurser, som irrigasjon og kanalbygging, var avgjørende for å støtte og utvide jordbruket. Dette førte ikke bare til matproduksjon på et høyere nivå, men også til politisk makt og kontroll, ettersom de som kontrollerte vannet, kontrollerte livsgrunnlaget.

Til slutt kobles jordbruksrevolusjonens innflytelse til opprettelsen av de første statene, der sentralisert styring og byråkrati utviklet seg for å administrere og regulere disse komplekse samfunnene. Dette kapittelet legger grunnlaget for forståelsen av hvordan teknologiske og økologiske forandringer kan forme politiske og sosiale strukturer i et samfunn.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s40 i boka)

 1. Hvorfor var det i Midtøsten den neolittiske jordbruks-
  revolusjonen oppsto?
 2. Hvilke yrker var de første, og hva slags konsekvenser fikk det for samfunnsutviklingen da mennesker begynte å spesialisere seg til forskjellige oppgaver?
 3. Hvilken rolle har dyrene spilt for utviklingen av den menneskelige sivilisasjon?
 4. Hva er spesielt med Nilen i forhold til andre elver?
 5. Hvordan kan vi vite så mye om oldtidens Egypt i våre dager, mer enn to tusen år etter den siste farao?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet (overflatelæring, ikke til vurdering) – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Diamond, Jared (1997). Våpen, pest og stål – menneskenes historie gjennom 13 000 år.
 • Tvedt, Terje (2012). Nilen – Historiens elv.
 • Begynnelsen: De første sivilisasjonene (foredrag på Nasjonalbiblioteket i 2019 av Terje Tvedt)
 • Manning, Patrick (2012). Migrations in World History.
 • SNLs sider om Egypt