Tema 14

Føydalismen

Kontekst for temaet

Dette er en beskrivelse av hvordan mange europeiske samfunn fungerte økonomisk og politisk fra Romerrikets fall og til moderne tid. I Frankrike tok man et oppgjør med systemet i 1789, Russland så sent som i 1917. Mange andre land har hatt tilsvarende trekk, eksempelvis Norge og Japan.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 14 i læreboken «Historie på tvers for vg2» utforsker temaet føydalisme som en nøkkel til å forstå middelalderen. Føydalismen var et system der land og ressurser ble kontrollert av en rekke overlappende lojalitets- og beskyttelsesavtaler mellom herrer og vasaller. Systemet var dypt forankret i et samfunn der jord var den primære kilden til rikdom, og maktstrukturene var tett knyttet til landeierskap.

Kapittelet diskuterer hvordan føydalismen oppstod som en konsekvens av behovet for sikkerhet og stabilitet i et fragmentert politisk landskap i Europa etter Romerrikets fall. Det beskriver hvordan lokale herrer tok kontroll over land og tilbød beskyttelse til bønder og lavere adel i bytte mot tjenester og troskap.

Videre undersøker teksten også føydalismens økonomiske aspekter, inkludert lenssystemet hvor jord ble utleid mot militære og andre tjenester, og hvordan dette systemet påvirket samfunnets struktur og dagligliv.

Kapittelet avsluttes med å se på føydalismens gradvise oppløsning, påvirket av faktorer som økonomisk utvikling, endringer i krigføring og voksende sentralmakter som til slutt førte til mer sentraliserte statsformer, noe som reduserte føydalherrenes makt og førte til moderniseringen av Europeiske stater.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s181 i boka)

  1. Hva var det med føydalsystemet som gjorde England sårbart for invasjoner?
  2. På hvilken måte vokste føydalsystemet fram?
  3. Kan man beskrive middelalderens Norge som føydalt? Hvorfor/hvorfor ikke?
  4. Hvordan forsvant føydalsystemet?
  5. På hvilken måte skiller vårt moderne demokrati seg fra føydalsystemet? (Krever at du søker også utenfor boka.)

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Kompetansemål: sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Collins, Paul (2014). The Birth of the West. Ingram Publisher Services.
  • Landes, David S (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
  • snl.no