Baksidetekster

Bokmålsutgaven

Fagfornyelsen LK20 er en god nyhet for historiefaget. Med den nye læreplanen kan vi lærere gjøre faget relevant og meningsfullt for elevene på en helt annen måte enn før.

Men dette krever også noe helt nytt av lærebøkene. I stedet for å være en fastsatt hellig tekst som elevene skal gjennom fra perm til perm, så bør en lærebok fungere som en meny. En meny som læreren kan tilpasse fra år til år, basert på det aktuelle nyhetsbildet, elevenes interesser og eventuelle tverrfaglige prosjekter.

Historie på tvers for vg2 er en slik lærebok. Det er 30 temakapitler i boka. 14 av temakapitlene utgjør den kjernen som er definert av kompetansemålene, de 16 andre temakapitlene er til variasjon, fordypning, lokaltilpasning og prosjekter.

Kapitlene representerer altså 30 forskjellige innganger til historien, som utgangspunkt for en årsplan som kan komponeres  på nytt og på nytt. Og med temaer som både er broer til historisk forståelse og broer mellom fortid og nåtid.

Med QR-kodene i boka kan elevene også HØRE tekstene, rett i øreproppene på mobilene sine.

Nynorsk utgåve

Fagfornyinga LK20 er godt nytt for historiefaget. Med den nye læreplanen kan vi lærarar gjere faget relevant og meiningsfullt for elevane på ein heilt annan måte enn før.

Men dette krev også noko heilt nytt av lærebøkene. I staden for å vere ein fastsett heilag tekst som elevane skal gjennom frå perm til perm, bør ei lærebok fungere som ein meny. Ein meny som læraren kan tilpasse det som er aktuelt, som elevane sjølv kan å fordjupe seg i, og som dessutan kan vere utgangspunkt for tverrfaglege prosjekt i klassen.

Historie på tvers for vg2 er ei slik lærebok. Boka har 30 temakapittel. 14 av temakapitla utgjer kjernen som er definert av kompetansemåla, dei 16 andre temakapitla er til variasjon, fordjuping, lokaltilpassing og prosjekt.

Kapitla representerer altså 30 ulike inngangar til historia som utgangspunkt for ein årsplan som kan komponerast på nytt og på nytt – og med tema som både er bruer til historisk forståing og bruer mellom fortid og notid.

Elevane kan også HØYRE tekstane rett i øyreproppen ved å skanne QR-kodene i kvart enkelt kapittel med mobilane sine.