Tema 61: Kampen mot mikrobene

Kontekst for temaet

Sykdom har alltid vært del av den menneskelige tilværelse. I dette temakapitlet trekker vi de lange linjer.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Forskere tror at det ble flere epidemier etter at mennesket begynte med jordbruk. Hvorfor det?
 2. Mennesker har hatt ulike forklaringer på sykdom opp gjennom historien. Fortell om noen av forklaringene og hvilke tiltak man har satt i verk.
 3. Hva er Yersinia Pestis og hvilke pandemier har den forårsaket gjennom historien?
 4. Hvor finnes den i dag?
 5. Hvorfor ble befolkningene i Eurasia mer utsatt for epidemier enn befolkningene i Amerika før 1492?
 6. Hvilke sykdommer hadde europeerne med seg da de møtte befolkningene i Amerika, og hvilke konsekvenser fikk det?
 7. Hvorfor kaller vi myggen for «verdens farligste dyr»?
 8. Hvordan bidro første verdenskrig til å spre spanskesyken?
 9. Spanskesyken kan også ha bidratt til å avgjøre krigen og krigsoppgjøret. Forklar hvordan?
 10. I dette kapitlet beskrives to ulike utbrudd av korona-virus. Hva kan forklare at de fikk de så ulik spredning?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Frøland, Stig S. (2020) Kampen mellom mennesket og mikrobene.  Cappelen Damm AS
 • Mamelund, Svenn-Erik: Spanskesyken i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet fra https://sml.snl.no/spanskesyken
 • Tjernshaugen, Andreas; Hiis, Halvard; Bernt, Jan Fridthjof; Braut, Geir Sverre; Bahus & Vegard Bø: koronapandemien i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet fra https://sml.snl.no/koronapandemien

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
Kompetansemål: Vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?