Tema 60: Demokratiets fremtid

Kontekst for temaet

Her ser vi nærmere på demokratiets internasjonale historie fra 1800-tallet og fremover. Etter tre bølger med fremgang er demokratiet nå i tilbakegang. Hva gir grunn til pessimisme på demokratiets vegne, hva gir grunn til optimisme?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Fortell kort om de tre demokratibølgene som nevnes i kapitlet.
  2. De siste årene har vi sett tilbakeslag for demokratiet flere steder i verden. Nevn noen eksempler.
  3. Avslutningsvis i kapitlet kan du lese om Frankrikes vei til demokrati. Der nevnes det at de stadig tok «to skritt fram og ett tilbake» på veien mot demokrati. Gi et eksempel på dette.
  4. Kjenner du andre eksempler fra historien på land som har tatt «to skritt fram og ett tilbake» på veien mot demokrati?
  5. Reflekter kort over fremtiden for demokratiet i verden. Kan vi tro på en fjerde demokratibølge? Hvor vil i så fall den komme? Eller vil Kinas autoritære styringsmodell ble vanligere framover?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Fukayama, Francis (2011). Origins of Political Order. Farrar, Straus and Giroux, New York. Kindle Edition
  • Stasavage, David (2020). The Decline and Rise of Democracy. Princeton. Kindle Edition.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden.
Kompetansemål: Gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse.
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?