Tema 56: Byen som var sentrum for 1900-tallets konflikter

Kontekst for temaet

Berlins historie speiler på mange måter Europas historie gjennom 1900-tallet. Dette er byen der det tredje rike oppsto, der den kalde krigen startet, og også der den endte. I dette temakapitlet fokuserer vi på en del av de konkrete hendelsene.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. I innledningen til kapitlet kan du lese noen hendelser som alle kan sies å ha vært begynnelsen på den kalde krigen. Reflekter kort over hvilken av hendelsene som representerer det klareste bruddet mellom øst og vest, og begynnelsen på den kalde krigen.
 2. Sovjetunionen hadde kjempe sammen med vestmaktene om å nedkjempe Tyskland i slutten av andre verdenskrig. Men etter krigen var de uenige om hva som skulle skje med landene i Øst-Europa, der den røde armè hadde soldater. Hva var de uenige om?
 3. Hvorfor var Polens fremtid spesielt omstridt?
 4. Hvor ble Berlin liggende etter delingen av Tyskland og hvorfor var dette en utfordring for Sovjetunionen?
 5. Hva ville østtyskerne forhindre ved å reise Berlinmuren?
 6. Dette kapitlet argumenterer for at 9. november 1989 markerer begynnelsen på slutten for den kalde krigen. Hva skjedde i Berlin den dagen?
 7. DDR (Øst-Tyskland) kalles her en angiverstat. Forklar hva som menes med det og beskriv kort omfanget av angiveriet i DDR.
 8. Når ble de to delene av Tyskland slått sammen til en stat?
 9. Hvordan var forskjellene i levestandard på de to delene og hva er blitt gjort for å utjevne forskjellene?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Gram, Trond (2020). 1989. Pax. Ebok.
 • Hawes, James (2019).Tyskland: Hele historien kort fortalt (The Shortest History of Germany). Vega Forlag. Ebok.
 • Kampfner, John (2020). Why the Germans Do it Better: Notes from a Grown-Up Country.  Atlantic Books. Kindle Edition.
 • snl.no/berlin

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?