Tema 52: Kan man skape varig fred?

Landscape

Kontekst for temaet

Krig er blitt kalt en forlengelse av politikken, altså som del av statslederes verktøykasse for å få gjennom politikken sin mot eget eller andre lands innbyggere. Krig har i perioder vært skremmende vanlig også her i Europa, slik som med Trettiårskrigen på 1600-tallet, Napoleonskrigene, og de to verdenskrigene på 1900-tallet. Men hvordan har fredsavtaler, fredsoppgjør og internasjonale lover og organisasjoner som FN allikevel bragt oss i retning av en mer fredelig verden?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva var bakgrunnen for trettiårskrigen i Europa?
 2. Hva menes med det westfalske systemet?
 3. Historikeren Charles Tilley har argumentert for at den moderne staten er vokst fram av krig. Hva mener han med det?
 4. England (og fra 1707 Storbritannia) har ofte blandet seg inn i europeisk storpolitikk. Er det noe kontinuitet i hva de har forsøkt å oppnå?
 5. Hva var målet for stormaktene under fredsforhandlingene etter Napoleonskrigene?
 6. Hva het verdensorganisasjonen som ble opprettet etter første verdenskrig?
 7. Denne organisasjonen skulle forhindre nye storkriger i verden. Hvorfor ble den ikke sterk nok til det?
 8. Da FN ble opprettet etter andre verdenskrig dro skaperne nytte av erfaringene med Folkeforbundet, ved at enkelte land fikk mer makt i organisasjonen enn andre. Forklar.
 9. Diskuter kort om det er FN eller frihandel, demokrati og kapitalisme som har skapt den lange fredsperioden i Europa.
 10. Hva tror du skal til for å gjøre hele verden like fredelig som dagens Europa?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Brazier, Eirik; Kirkhusmo, Anders & Lima, Geir: første verdenskrig – fredsslutningene i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/f%C3%B8rste_verdenskrig_-_fredsslutningene
 • Knudsen, Olav Fagelund; Ravndal & Ellen Jenny; FN-sambandet: FN – Forente nasjoner i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/FN_-_Forente_nasjoner
 • Knudsen, Olav Fagelund; Julsrud, Ottar & Tvedt, Knut Are; Trondal, Jarle: EU – Den europeiske union i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/EU_-_Den_europeiske_union
 • Aarebrot, Frank & Evjen, Kjetil (2014) Land, makt og følelser, Stats- og nasjonsbygging. Vigmostad og Bjørke
 • Aarebrot, Frank & Evjen, Kjetil (2017) Reformasjonen, den store historien. Vigmostad og Bjørke

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?