Tema 45: Det britiske imperiet – del 1

Kontekst for temaet

Det sies at vold ikke løser noen ting. Det er dessverre langt fra sannheten. Vold og maktutøvelse mellom nasjoner har påvirket verdenshistoriens retning mange ganger. I hundreårene mellom 1600-tallet og 1900-tallet vokste Det britiske imperiet seg til å bli verdens mektigste statsdannelse. Dette påvirket også veldig mange andre stater, enten de rivaliserte med britene eller ble dominert av dem. Her ser vi bakgrunnen for at imperiet kunne oppstå, deres tidlige historie, og samspillet mellom økonomisk makt, industriell makt, militær makt, og – kanskje aller mest i våre dager – kulturell makt.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Les tidslinjen på side 190 og 191. Flere ganger har britene tapt store områder og store sjøslag. Hvorfor tror du de likevel greide å bygge seg opp til å bli verdens største imperium?
  2. Hva var drivkreftene bak den britiske ekspansjonen? Her er det flere svar – som varierer fra sted til sted og over tid.
  3. Storbritannia skulle etter hvert bli utkonkurrert militært og økonomisk av et annet stort imperium. Hvem var det og når omtrent skjedde det?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Kennedy, Paul (1987). Rise and Fall of the Great Powers.  Random House
  • Nordberg, Nils Håkon (2005). Nordmenn i krig – fra vikingtid til verdenskrig. Damm.
  • Sears, Stephen W. (2017). The British Empire. Horizon. 
  • Snow, Dan (2010). Empire of the Seas. TV-serie. BBC.
  • snl.no/storbritannia

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig? Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?