Tema 39: Kampen mot fattigdommen

Kontekst for temaet

Å beskytte samfunnets svakeste er en utfordring som alltid har opptatt menneskene. Det er et viktig tema i alle religioner, i filosofien og i politisk tenkning, Den norske velferdsstaten er et svar på denne utfordringen, men den har kommet på plass gjennom en lang utviklingsprosess. I dette kapitlet studerer vi på hvordan dette har foregått, og tematiserer også hvordan ulikhet ikke bare er et problem for den fattige selv, men også for samfunnet som helhet.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. På hvilken måte skiller høyre- og venstrepartiene seg i synet på fattigdom?
 2. Hva skjedde med de økonomiske forskjellene etter jordbruksrevolusjonen?
 3. Tyskland ble et foregangsland når det gjaldt å gi arbeiderne sosiale rettigheter. Hva var bakgrunnen for at Otto von Bismarck innførte sosiale reformer i Tyskland på 1800-tallet?
 4. Beskriv kort det denne læreboka har kalt Velferdssamfunnet på Modum.
 5. Hva gikk Ebbe Hertzbergs kritikk av «velferdsstaten» ut på? Kjenner du eksempler på at politikere bruker de samme argumentene mot å bygge ut velferdsstaten i dag?
 6. Hva var de «Castbergske barnelover»?
 7. Dette kapitlet angir året 1966 som året da Norge ble en fullverdig velferdsstat. Hva skjedde det året som gjør det til et merkeår i velferdsstatens historie?
 8. Velferdsstaten er basert på tillit. Hva menes med det?
 9. Fattigdom skaper problemer for de fattige selv, men skaper også flere samfunnsproblemer. Forklar.
 10. I dette kapitlet gis det flere forklaringer på hvorfor USA aldri har utviklet en sterk velferdsstat. Gjengi kort de viktigste forklaringene.
 11. Hvilke konsekvenser har det at sosiale trygdeordninger og helseforsikring er knyttet til arbeidsplassen din i USA?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Carlin, Dan (2019): The End is Always Near. Harper Collins. Kindle Edition.
 • Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen akademisk.
 • Furuseth, Tormod (1992). Veien til velferdsstaten. Norsk historie. TV-serie. NRK. Hentet herfra: https://tv.nrk.no/serie/norsk-historie/sesong/1/episode/12/avspiller
 • Lund, Ellen Cathrine (2021).  Norges vei til rikdom. Podcast-serie. Norgeshistorie.no/NRK. Hentet herfra: https://radio.nrk.no/serie/norgeshistorie
 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv
Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene forståelse av at de er historieskapt og historieskapende. Dette skal bidra til at elevene kan forstå, påvirke og mestre sitt eget liv. Elevene skal se at fortiden og hvordan den blir framstilt, er med på å forme hvordan mennesker og samfunn oppfatter seg selv og andre.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?