Tema 35: Kampen for frihet

Kontekst for temaet

Som en liten nasjon i verden har Norge og nordmenn måttet kjempe for frihet og uavhengighet flere ganger. Men vi er ikke de eneste som har vært i samme situasjon. I dette kapitlet sammenligner vi Norges og Finlands frihetskamp, og belyser hvordan de nasjonale utviklingslinjer aldri foregår i et vakum.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. I innledningen skriver vi at «Norge er et av de landene som har mest å tjene på at alle land i verden respekterer og følger det internasjonale regel- og avtaleverket som har vokst fram i det siste århundret.» Hvorfor er det sånn?
 2. I dette kapitelet hevder vi at Norge og Finland har lite kulturutveksling på grunn av språkforskjellene mellom Norge og Finland. Hvilke språkfamilier tilhører norsk og finsk?
 3. Både Norge og Finland ble tatt som krigsbytte under Napoleonskrigene. Forklar hvordan det henger sammen.
 4. Hvorfor tror du Karl Johan gikk med på en fredsavtale i Moss i 1814, når svenskene var både tallmessig overlegne og hadde mer krigserfaring?
 5. Fortell kort om unionsoppløsningen i 1905.
 6. Om Finlands kamp for selvstendighet skriver vi at den var «adskillig mer dramatisk og brutal». Forklar.
 7. Hvorfor tror du finnenes løsrivelse fra Russland ble så mye mer blodig enn nordmennenes løsrivelse fra Sverige?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. Problematisere Finland som alliert med nazi-Tyskland, og deltagende i holocaust – knytte det opp mot svenskenes transport av tyske soldater – som liten nasjon gjør man det man må?
 2. Norge 1905, Irland 1923, Island 1944 og kanskje Skottland 2022?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Diamond, Jared (2019). Upheaval. Brown and Company. New York.
 • Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen akademisk.
 • Jentoft, Morten (2018). Finland 1918. Gyldendal. 
 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper.
Kompetansemål: Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet.
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap: I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?